کلیدواژه در واقع کلمات یا عبارات خاصی هستند که با توجه به آنها یا جستجوی آنها در بانکهای اطلاعاتی می‌توان به‌راحتی به مطالب مورد نیاز یا مقاله موردنظر دست یافت که این کلیدواژه‌ها می‌توانند چارچوب کلی یک بحث را نشان دهند. درشبکه‌ی کلیدواژگان ارتباط بین کلیدواژه‌هایی که در یک مقاله با هم آمده‌اند را همراه با تعداد رخدادشان (با‌هم‌آیی‌شان) در قالب یک گراف مشاهده می‌کنیم.