شبکه کلیدواژه ها

یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ای از اسناد، ترسیم نمای بصری از شبکه ارتباطات آنها است که به‌طور خودکار ساماندهی، فهمیدن، جستجو کردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهد. یکی از بهترین عناصری که می تواند فضای موضوعی یک سند را بیان کند کلیدواژه است که بن مایه مناسبی برای بصری سازی موضوعی است.