مدل‌سازی موضوعی

در مدل سازی موضوعی به کشف ارتباط بین واژه ها بر اساس با هم آیی در مقالات با هدف ایجاد دسته بندی کلمات پرداخته می شود. در این روش ملاک ظهور کلمات در متن است و کلیدواژه های پدیدآور مبنی قرار نمی گیرد. آنچه در نهایت حاصل می شود، دسته هایی است از واژه های کلیدی یا موضوعات مرتبط است که در واقع فضای پژوهشی زمینه علمی مورد نظر را تصویر می کند. می توان این بصری سازی را در سطح یک موضوع کلی و یا یک نشریه خاص مشاهده نمود.


لیست نشریات