ابر کلیدواژه ها

ابر کلیدواژه بر روی دسته‌ای از مقالات که در یک موضوع خاص نوشته شده‌اند تمامی کلیدواژه‌ها را بر اساس تعداد رخداد آن‌ها نمایش دهد. همچنین می توان این امکان را به کلیدواژه های یک مقاله محدود نمود. این شکل بصری سازی، در یک نگاه سمت و سوی پژوهش در موضوع و یا مجله ای خاص را نشان می دهد.


لیست نشریات